Kasutustingimused

1.    Terminid

1.1.    Haldaja – Solid Solutions OÜ (registrikood: 11698469, asukoht: Soo 1b-5/63, 10414, Tallinn, koduleht www.ankeet.ee). Haldaja tegeleb Veebisaidi haldamise, administreerimise, hooldamise ja uuendamisega;
1.2.    Veebisait - kõikide ankeet.ee domeenide ja alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas failide) kogum;
1.3.    Kasutaja – Tavakasutajast või Registreerunud Kasutajast füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Veebisaiti või selle Teenuseid;
1.4.    Tavakasutaja – saab kasutada Veebisaiti ja Teenuseid piiratud ulatuses, milleks ei ole vajalik luua personaalset Veebisaidi kasutajakontot. Tavakasutajale ei laiene Registreerunud Kasutaja õigused ja kohustused. Tavakasutajal on õigus: tutvuda Veebisaidi Sisuga; proovida küsitluse loomist; esitada Haldajale Veebisaidi kaudu avaldus registreerumiseks ja luua personaalne Veebisaidi kasutajakonto, saades seeläbi Registreerunud Kasutajaks;
1.5.    Registreerunud Kasutaja – saab kasutada Veebisaiti ja Teenuseid personaalse Veebisaidi kasutajakonto abil. Lisaks laienevad Registreerunud Kasutajale ka Tavakasutaja õigused ja kohustused. Registreeritud Kasutajal on õigus: kasutada Veebisaidile sisenemiseks turvalist sisselogimist; lisada, muuta, kustutada ja avaldada omaenda kasutajakontoga seotud küsitlusi; luua ja avaldada küsitlusi; kasutada kõiki muid Registreerunud Kasutajale kättesaadavaid Teenuseid; tutvuda Haldaja poolt Veebiportaalis Kasutaja kohta salvestatud isikuandmetega; vahetada Hinnakirja järgset paketti; nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise, neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist;
1.6.    Teenused – kõik Veebisaidi vahendusel Kasutajatele pakutavad teenused, mille kaudu Kasutajatel on võimalik luua ja avaldada küsitlusi, tellida reklaami, kuvada muud olulist informatsiooni jne. Teenuste täpsem kirjeldus ja pakutavad võimalused on kättesaadavad leheküljel http://www.ankeet.ee/pages/features/;
1.7.    Leping – Haldaja ja Kasutaja vaheline kokkulepe Veebisaidi ja Teenuste kasutamiseks;
1.8.    Kasutustingimused – käesolevad Haldaja poolt kehtestatud tingimused Veebisaidi ja Teenuste kasutamiseks, mis on alaliselt kättesaadavad leheküljel 
http://www.ankeet.ee/pages/terms/;
1.9.    Andmebaas – Haldaja poolt hallatav andmebaas (ankeet.ee vahendusel loodud küsitluste andmebaas);
1.10.    Hinnakiri – Haldaja poolt Kasutajale Veebisaidil pakutavate Teenuste kasutamiseks kehtestatud tasude loetelu ja kirjeldus, mis on kättesaadav leheküljel http://www.ankeet.ee/pages/pricing/;
1.11.    Sisu – Haldaja või Kasutajate poolt Andmebaasi lisatud informatsioon (tekstid, pildid, failid), Andmebaasis sisalduvad andmed ning muud Veebisaidi dokumendid.

2.    Veebisaidi kasutamise põhitingimused

2.1.    Veebisait on mõeldud Teenuste pakkumiseks Kasutajale.
2.2.    Veebisaidi kasutamiseks loetakse mistahes Veebisaidil asuva objekti kasutamist ükskõik mis viisil, sealhulgas Teenuste kasutamist.
2.3.    Veebisaiti võib kasutada ainult kooskõlas Kasutustingimustega ja õigusaktidega, sh ainult Kasutustingimustes ettenähtud viisil või eesmärgil. 
2.4.    Kui Kasutaja ei nõustu Kasutustingimustega, puudub tal õigus Veebisaiti ja Teenuseid kasutada.
2.5.    Veebisaidi kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega (nt Firefox, Internet Explorer (vähemalt versioon 7), Opera, Chrome). Veebisaidi kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Veebisaidile automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.
2.6.    Kasutaja on kohustatud tasuma Veebisaidi ja Teenuste kasutamise eest Haldajale tasu vastavalt Hinnakirjale, kui Lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti. Kasutaja saab tasumiseks kasutada pangalinki, PayPal maksesüsteemi või tasumist arve alusel. Haldaja saadab Kasutajale vastava arve e-posti teel, mis tuleb Kasutaja poolt tasuda arvel näidatud tähtaja jooksul. Tähtaegselt tasumata arvetelt on Haldajal õigus nõuda viivist null koma üks protsenti (0,1%) tähtaegselt tasumata summalt päevas. Veebisaidi ja Teenuste kasutamise eest tasu maksmata jätmisel on Haldajal õigus täiendavalt kohaldada punktides 8.1.2 – 8.1.4 sätestatud õiguskaitsevahendeid. 
2.7.    Kasutajal on keelatud luua tasuta teenuste piirangute vältimiseks rohkem kui üks kasutajakonto. 
2.8.    Veebisaidi ja Teenustega seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud ja taotlused, samuti isikuandmete kaitsega seonduvad küsimused tuleb esitada Haldajale e-posti aadressil info [at] ankeet [.] ee või postiaadressil Soo 1b-5/63, 10414, Tallinn. E-posti aadressile saadetud e-kiri loetakse Haldaja poolt kätte saaduks, kui Haldaja saadab samalt e-posti aadressilt saatjale vastuse kirja kättesaamise kohta. Haldaja vastab Kasutaja küsimustele, kaebustele, ettepanekutele ja taotlustele, samuti isikuandmete kaitsega seonduvatele küsimustele mõistliku aja jooksul. 

3.    Lepingu sõlmimine ja Registreeritud Kasutajaks saamine

3.1.    Veebisaidi kasutamiseks sõlmib Kasutaja Haldajaga Lepingu. Tavakasutajaga loetakse Leping sõlmituks hetkest, kui Tavakasutaja asub Teenuseid tegelikult kasutama. Registreeritud Kasutajaga loetakse Leping sõlmituks hetkest, kui Registreeritud Kasutaja on esitanud Haldajale Veebisaidi kaudu avalduse registreerumiseks ja ta saab ligipääsu personaalsele Veebisaidi kasutajakontole. 
3.2.    Kasutustingimused on Lepingu osa. Kasutaja ja Haldaja võivad kokku leppida Kasutustingimustest erinevates või neid täiendavates Lepingu tingimustes.
3.3.    Registreeritud Kasutajaks registreerimisel peab Kasutaja esitama Haldaja poolt nõutud kohustuslikud andmed ja aktsepteerima Kasutustingimusi. Kohustuslike andmetena peab Kasutaja esitama oma ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi. Kasutajal on võimalus esitada Haldajale täiendavat informatsiooni vabatahtlikult. Kasutustingimuste aktsepteerimiseks klõpsab Kasutaja selleks ettenähtud väljale, milleks Haldur on loonud vastava võimaluse registreerumise kasutajaliideses. Kasutustingimuste aktsepteerimisega kinnitab Kasutaja mh, et on Kasutustingimustega põhjalikult tutvunud ja neist aru saanud.
3.4.    Registreerumisel saab Kasutaja enda käsutusse lisaks muudele õigustele personaalse Veebisaidi kasutajakonto ja personaalse alamdomeeni kujul “kasutajanimi.ankeet.ee“.
3.5.    Kasutaja registreering Veebisaidil kehtib tähtajatult.

4.    Sisu avaldamine

4.1.    Kasutaja poolt Haldajale esitatav või Veebisaidile lisatav Sisu peab olema täpne, õige, asjakohane ning ei tohi olla vastuolus õigusaktidega, Kasutustingimustega ja Veebisaidis kehtivate heade tavadega. 
4.2.    Haldajal on õigus kontrollida Kasutajate poolt Veebisaidile lisatud Sisu.
4.3.    Kasutaja ei tohi kasutada Veebisaiti ega selle vahendusel loodud küsitlusi reklaami jm kommertsteadaannete edastamiseks teistele Kasutajatele ja kolmandatele isikutele ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata. Samuti ei tohi Kasutaja kasutada Veebisaiti ega selle vahendusel loodud küsitlusi otseturustuseks (nn spämmimine). 
4.4.    Kasutaja poolt Veebisaidile lisatav Sisu ja saadetav e-post Haldajale, teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele ei tohi sisaldada viiruseid ega muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad Veebisaidi tavapärast tööd või mis salvestuvad Kasutajate või kolmandate isikute arvutitesse ning häirivad või kahjustavad selle tavapärast funktsioneerimist. 
4.5.    E-posti saatmisega Haldajale, teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele kinnitab Kasutaja, et tal on Haldaja, teiste Kasutajate või kolmandate isikute nõusolek e-posti saamiseks. 
4.6.    Kasutaja kinnitab Veebisaidile informatsiooni või Sisu lisamisega ja e-posti saatmisega, et talle kuuluvad autoriõigused või muud intellektuaalse omandi õigused sellele informatsioonile või Sisule või tal on muu õiguslik alus informatsiooni või Sisu lisamiseks. 
4.7.    Haldaja ja Kasutaja on kohustatud hoidma salajas Veebisaidi kasutamisel teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni, sealhulgas teiste Kasutajate identiteete. Kasutajatel on soovitatav ärisaladust või muud tundlikku informatsiooni sisaldavat Sisu Andmebaasi mitte sisestada. 
4.8.    Haldaja ei ole kohustatud jälgima teavet, mida ta Veebisaidi kaudu edastab, vahemällu salvestab või talletab, ega otsima ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid. Samas on Haldajal kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse põhjal teavet, mis võimaldab tuvastada neid Teenuste Kasutajaid, kellega Haldajal on sõlmitud Leping.
4.9.    Kasutaja poolt käesolevas peatükis sätestatud kohustuste rikkumisega Haldajale, teistele Kasutajatele ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest vastutab Kasutaja. 

5.    Haldaja autoriõigused

5.1.    Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (andmebaasi tegija õigused) Veebisaidile ja selle koosseisus olevatele materjalidele (Veebisaidil avaldatud informatsioon, tekstid, kujutised, graafikateosed, kompilatsioonid, tarkvara, jm teosed autoriõiguse seaduse tähenduses), mille autoriõigus ei kuulu kolmandale isikule. Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma Haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebisaiti ja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse vms viisil kasutada.
5.2.    Veebisaidi üldsusele kättesaadavaks tegemisega ei anna Haldaja ühelegi isikule autoriõigusi Veebisaidile või selles avaldatud materjalidele. 
5.3.    Veebisaidi, selle struktuuri, tehnilise ja graafilise lahenduse või programmide reprodutseerimine on keelatud. 
5.4.    Kasutaja kinnitab Veebisaiti kasutama asumisega, et ta on teadlik Haldaja autoriõigustest ja autoriõigusega kaasnevatest õigustest (andmebaasi tegija õigustest) ning ta ei riku Haldaja õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel Haldaja vastavaid õigusi rikkuda.
5.5.    Kasutaja poolt käesolevas peatükis sätestatud kohustuste rikkumisega Haldajale, teistele Kasutajatele ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest vastutab Kasutaja. 

6.    Isikuandmete kaitse

6.1.    Kasutaja isikuandmete töötlejaks on Haldaja.
6.2.    Haldaja kogub Kasutaja isikuandmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis Kasutajaga Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ning muul moel Kasutaja poolt Veebisaidi kasutamisel vastavalt Kasutustingimustele ja õigusaktidele. Haldaja kogub informatsiooni ka Veebisaidi külastatavuse ja klikkide kohta, küpsiste (cookies) kohta ning Kasutajate IP aadresside kohta. 
6.3.    Kasutaja annab Lepingu sõlmimisega Haldajale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes sätestatud tingimustel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Eelnimetatud isikuandmete töötlemise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
6.4.    Haldaja säilitab saadud teabe Kasutajaga suhtlemise kohta ja Kasutaja toimingute kohta Veebisaidil elektroonilisel kujul.
6.4.1.    Kõnealuseid isikuandmeid ja punktis 6.2 kirjeldatud teisi andmeid kasutab Haldaja: Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks; Teenuste osutamiseks ja selle paremaks planeerimiseks, sealhulgas Teenuste hindade määramiseks; Kasutajate segmenteerimiseks ja Teenuste personaliseerimiseks; Veebisaidi turvalisuse suurendamiseks; kindlate Haldaja koostööpartnerite teenuste ja kaupade tutvustamiseks ning pakkumiseks; Kasutaja kasutusharjumuste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Veebisaidi uuendamiseks selliselt, et see vastaks paremini Kasutajate ootustele ja käitumisele; oma kohustuste täitmiseks, mis tulenevad õigusaktidest; oma rikutud õiguste kaitsmiseks.
6.5.    Haldaja ei edasta Kasutajate kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a. olukorras, kus Kasutaja ei ole Haldaja poolt väljastatud arvet õigeaegselt tasunud, millisel juhul on Haldajal õigus edastada Kasutaja isikuandmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule.
6.6.    Haldaja ei kasuta ilma Registreerunud Kasutajate nõusolekuta nende kontaktandmeid Veebisaidi kasutamisega mitteseotud info edastamiseks.. Haldaja saadab Registreeritud Kasutajatele infot Veebisaidi ja Teenuste uute võimaluste kohta, Veebisaidi ja Teenuste häirete kohta ning muu Veebisaidi ja Teenustega seonduva kohta. 
6.7.    Haldaja poolt saadetava reklaami ja kolmandate isikute poolt saadetavate pakkumiste saamiseks annab Registreerunud Kasutaja Haldajale oma nõusoleku. Pärast nõusoleku andmist võib Registreerunud Kasutaja soovi korral keelduda Haldaja poolt saadetavast reklaamist ja kolmandate isikute poolt saadetavatest pakkumistest, samuti Haldaja poolt saadetavast Veebisaidi ja Teenustega seonduvast informatsioonist, saates Haldajale vastavasisulise e-kirja aadressil info [at] ankeet [.] ee.
6.8.    Kasutajal on õigus näha Haldaja käsutuses olevaid andmeid Kasutaja kohta ja nõuda andmete parandamist.
6.9.    Registreerunud Kasutaja kohustub hoidma Veebisaidi keskkonda sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte.
6.10.    Registreerunud Kasutaja peab koheselt Haldajat teavitama oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.

7.    Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus

7.1.    Haldaja uuendab pidevalt Veebisaidi toimimise aluseks olevaid mehhanisme, et pakkuda Kasutajatele parimat teenust. 
7.2.    Eelmises punktis sätestatule vaatamata ei garanteeri Haldaja, et Veebisaidi ja Teenuste töös ei esine katkestusi või et need töötavad tõrgeteta. Sellest tulenevalt peab Kasutaja veenduma, et tema poolt Andmebaasi lisatud Sisu võimaldaks saavutada Kasutaja poolt taotletavat eesmärki, sh on soovitatav, et Kasutaja veenduks koheselt pärast küsitluse loomist, et tema loodud ja avaldatud küsitlus on täidetav ning on soovitatav, et Kasutaja salvestaks tema loodud ja avaldatud küsitluse oma arvuti kõvakettale. 
7.3.    Haldajal on õigus Veebisaiti ja selle komponente igal ajal vastavalt enda äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta või uuendada, samuti muuta nõudeid Veebisaidi ja selle kaudu osutatavate teenuste kasutamiseks vajalikule riist- ja tarkvarale. 
7.4.    Kasutustingimuste aktsepteerimisega Kasutaja kinnitab ja nõustub mh, et Veebisaidi Teenuste vorm ja iseloom võivad aegajalt muutuda Kasutustingimustes sätestatud tingimustel ja Haldaja võib katkestada Kasutajale Teenuste või nende mistahes osa osutamise omal äranägemisel hooldustööde teostamiseks. Pikema kui tunniajalise hooldustöö teostamiseks kohustub Haldaja sellest ette teatama vähemalt kaks (2) päeva. 
7.5.    Haldaja tagab Teenuste kättesaadavuse aja kuus vähemalt 99% ulatuses. Teenuste kättesaadavuse näitajad arvutatakse kalendrikuu põhiselt järgmiselt: igakuine Teenuste kättesaadavus = kalendrikuu koguaeg – mittetoimivuse aeg kuus / kalendrikuu koguaeg. Seejuures mittetoimivuse aja sisse ei arvestata hooldustöid, millest on Kasutajat ette teavitatud.
7.6.    Haldajal on õigus Veebisait sulgeda. 
7.7.    Veebisaidi ja Teenuste kasutamisega seonduvate kaebuste ja pretensioonide esitamise tähtaeg on viisteist (15) kalendripäeva alates kaebuse või pretensiooni aluseks oleva asjaolu tekkimisest. Haldajal on õigus kaebusi ja pretensioone, mis on esitatud nimetatud tähtaega ületades, mitte läbi vaadata. 

8.    Haldaja õiguskaitsevahendid

8.1.    Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, Veebisaidis kehtivaid häid tavasid või õigusakte, sh kasutab Veebisaiti muul viisil või eesmärgil, kui on ette nähtud Kasutustingimustes või edastab Haldajale või Andmebaasi Sisu, mis on vastuolus Kasutustingimustega, siis on Haldajal õigus: 
8.1.1.    vastav Sisu Andmebaasist või Veebisaidilt eemaldada või tõkestada sellele juurdepääs; 
8.1.2.    piirata Kasutaja Veebisaidi kasutusõiguseid; 
8.1.3.    peatada Kasutaja juurdepääs oma kontole Veebisaidil või Veebisaidile tervikuna; 
8.1.4.    sulgeda Kasutaja personaalne Veebisaidi kasutajakonto. 
8.2.    Punktis 8.1 kirjeldatud tegevuse tulemusena võib Kasutaja kaotada juurdepääsu Teenustele, oma konto andmetele või mis tahes failidele või muule Kasutaja kontol sisalduvale infole. 
8.3.    Haldaja võib punktis 8.1.1 – 8.1.4 kirjeldatud piirangud lõpetada juhul, kui Kasutaja esitab Haldajale tähtaegselt veenvad tõendid selle kohta, et Kasutustingimuste, Veebisaidi heade tavade, õigusaktide ja Sisu suhtes kehtivate nõuete rikkumine on lõpetatud.

9.    Haldaja vastutus

9.1.    Haldaja ei kontrolli Kasutajate poolt lisatud Sisu ega vastuta Sisu, selle õigsuse, täielikkuse ja selle avaldamise eest. 
9.2.    Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt loodud küsitluste kvaliteedi, kvantiteedi ega seaduslikkuse eest. 
9.3.    Haldaja ei vastuta Veebisaidi vahendusel toime pandud või kestva rikkumise eest, sh võimalike autoriõiguse rikkumiste eest.
9.4.    Haldaja ei vastuta kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Haldaja kasutas peatükis 8 sätestatud õiguskaitsevahendeid.
9.5.    Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt teise isiku autoriõigusega kaitstud informatsiooni või sellest tuletatud informatsiooni kasutamisega Kasutajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Nimetatud kahju eest vastutab, nimetatud vaidlused lahendab ja vastavad kulud kannab Kasutaja.
9.6.    Haldaja ei vastuta kahju eest, mis tekkis Haldajast mittetulenevalt Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses Kasutaja kasutajatunnuse ja parooli sattumisega kolmandate isikute valdusesse. 
9.7.    Haldaja ei vastuta Teenuste või nende mistahes osa osutamise ajutise katkestamise eest, kui see toimub Kasutajale etteteatatud hooldustööde raames.
9.8.    Haldaja ei vastuta Teenuse mittetoimivuse eest, mis on tekkinud Haldajast mitteolenevatel põhjustel.
9.9.    Haldaja vastutuse korral on Haldaja vastutuse piirmäär Kasutaja ees võrdne Kasutaja poolt Teenuste kasutamise eest tasutud rahasummaga. 

10.    Lõppsätted

10.1.    Veebisaidi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
10.2.    Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks seadusega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.
10.3.    Kui Kasutaja ja Haldaja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse see Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.
10.4.    Kasutajal on igal ajal õigus Leping lõpetada. Füüsilisest isikust Kasutajal on tarbijana õigus 14 päeva jooksul alates Kasutustingimuste aktsepteerimisest nendest taganeda.
10.5.    Haldajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutustingimusi ja Hinnakirja. Haldaja võib Kasutustingimusi ja Hinnakirja muuta siis, kui seda tingib: 
10.5.1.    muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises; 
10.5.2.    uue Teenuse kasutuselevõtmine või senise Teenuse pakkumise lõpetamine; 
10.5.3.    Kasutajate pidevad kaebused; 
10.5.4.    Haldaja suhtes jõustunud Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend või haldusakt; 
10.5.5.    vajadus isikuandmete kaitse tõhustamiseks; 
10.5.6.    muudatused Haldaja töökorralduses; 
10.5.7.    tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Veebisaidi haldamise või Teenuste kvaliteeti ja turvalisust; 
10.5.8.    muutus konkurentsiolukorras või majanduslikus keskkonnas. 
10.6.    Haldaja teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste, Hinnakirjade, Veebisaidi Teenuste vormi ja iseloomu olulistest muutustest Veebilehe vahendusel vähemalt kaks (2) nädalat ette enne uute Kasutustingimuste või Hinnakirjade kehtestamist või Veebisaidi Teenuste vormi ja iseloomu olulist muutust. Kasutajat eraldi Kasutustingimuste muutumisest ei teavitata. Kasutajatel on õigus uute Kasutustingimustega, Hinnakirjaga, Veebisaidi Teenuste vormi ja iseloomu oluliste muutustega mittenõustumisel lõpetada Haldajaga Leping.